Komplexná projektová a inžinierska činnosť

Prípravná predprojektová dokumentácia

 • štúdie stavieb a technológií
 • Objemová a priestorová štúdia objektov
 • Interiérová štúdia
 • Technicko -ekonomická štúdia
 • EIA , Zámer

Projektová dokumentácia - všetky druhy nových stavieb, rekonštrukcie a modernizácie

 • Projektová dokumentácia pre územné konanie
 • Projektová dokumentácia pre stavebné konanie
 • Projektová dokumentácia obsahovo v rozsahu potrebnom na realizáciu stavby

Dokumentácia skutkového stavu

 • Vypracovanie skutkového stavu objektov ako podkladu pre rekonštrukcie a modernizácie
 • Vypracovanie dokumentácie skutočného realizovania stavby
 • Vypracovanie zjednodušenej dokumentácie skutočného realizovania stavby (pasport stavby)

Iná dokumentácia

 • Dodávateľská dokumentácia betónových konštrukcií
 • Dielenská dokumentácia oceľových konštrukcií
 • Ďalšie služby, práce a činnosti, podľa potrieb objednávateľa
 • Vypracovanie výkazu výmer a rozpočtu objektov
 • Vypracovanie odborných a znaleckých posudkov -oceňovanie nehnuteľností

Komplexná inžinierska činnosť

 • Zabezpečenie územného rozhodnutia- prerokovanie projektu s príslušnými orgánmi a organizáciami
 • Zabezpečenie stavebného povolenia - prerokovanie projektu s príslušnými orgánmi a organizáciami
 • Príprava podkladov pre výber dodávateľov stavby a spolupráca s investorom pri vyhodnotení cenových ponúk
 • Uzavretie dodávkových zmlúv pre realizáciu stavby
 • Výkon technického dozoru investora, stavebný dozor, autorský dozor projektanta
 • Vyhotovenie fotodokumentácie z priebehu výstavby
 • Koordinácia prác a dodávok zariadenia
 • Zabezpečenie kolaudačného rozhodnutia, prípadne povolenia na predčasné alebo dočasné prevádzkovanie (užívanie) stavby
 • Spolupráca s investorom pri uplatňovaní požiadaviek vyplývajúcich z kolaudačného konania
 • Organizačné zabezpečenie povinností investora pri individuálnom a komplexnom skúšaní dodávok a účasť na týchto skúškach